Forskningsetisk kommitté

Spara favorit 3 dec december 2019

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

Kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt och ge råd och synpunkter. Vi kan även ge råd och rekommendationer på en ansökan till EPM innan den skickas till myndigheten. Mer information om hur ansökningar skickas till Etikprövningsmyndigheten finns på deras hemsida.

Forskningsetik bygger i mångt och mycket på frivilliga överenskommelser inom forskarsamhället om etiska principer. I Sverige är Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, Dataskyddsförordningen (GDPR), samt EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål centrala. En överblick av olika dokument om forsknings- och yrkesetik finns i en nätbaserad forskningsetikportal, CODEX. Hur forskning får bedrivas regleras också i allmän lagstiftning. Dessa lagrum och hur de tillämpas på forskning finns också beskrivet i CODEX.

Sammanträdesplan

Höstterminen 2019
13/9 (protokollLyssna)
22/10 (protokollLyssna)
3/12

Vårterminen 2020
30/1
17/3
14/5

Höstterminen 2020
24/9
5/11
10/12

Kontakt

Ordförande
Erna Danielsson
Sekreterare och handläggare
Carina Wikstrand

Adress
Mittuniversitetets Forskningsetiska Kommitté
Universitetsledningens stab
Carina Wikstrand
Mittuniversitetet
831 25 Östersund